Mer om familjedaghemmet

Vårt familjedaghem har en holistisk inriktning vilket innebär att vi tillåter och ger utrymme för alla aspekter av livet, där vi är medvetna om hur allting hänger samman. Vi visar genom vårt språk och genom vårt förhållningssätt en förståelse för att kropp, sinne, emotioner och själ inte är åtskilda från varandra utan djupt sammanlänkade. Vi förstår vikten av att få uttrycka alla sina tankar och känslor och att alla barn måste få vara busiga, påhittiga och nyfikna. På det här sättet lägger vi grunden för ett öppet och medvetet sinnelag som kan ge barnen förmågan att under uppväxten bevara en stark kontakt med sitt eget inre.

Utomhusvistelse är en röd tråd genom verksamheten och vi bedriver till stor del utomhuspedagogik. Målet med utomhusprofilen är friskare barn, mer stimulans åt hjärnan och en ökad medvetenhet om djur, natur, våra olika årstidsväxlingar, naturens rytm samt en känsla av frihet och gemenskap. Vi vill närma oss naturens element och energier med ett öppet sinnelag och låta dem tala till oss på sitt eget språk. I kontakt med naturen kan vi också komma i kontakt med vårt eget inre och med vår egen kroppsrytm.

Namnet Livets träd valde vi med omsorg då symbolen sammanfattar mycket av själva andemeningen med vår verksamhet. Livets träd är en symbol för livet och hur allt hänger samman. Rötterna och stammen symboliserar förankring med jorden och stabilitet i sitt inre medan de vidsträckta grenarna och bladen symboliserar behovet av kontakt och gemenskap. Trädet förändras med de olika årstiderna och detsamma gäller ju våra liv som går i cykler. Det är också en påminnelse om att vi ska värna om naturen och djuren, liksom värna om vårt liv.